Ochrana osobných údajov

Článok I.  Základné ustanovenia 

 Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR") je 123 požičovňa s. r. o., so sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava, IČO: 45 292 981, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddieli: Sro, vo vložke číslo 61951/B (ďalej len: "prevádzkovateľ"). 

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú: poštová adresa: 123 požičovňa  s. r. o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava, e-mail: pozicovna@123inventar.sk 

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu. 

 

Článok II.   Zdroje spracovávaných osobných údajov, zákonný dôvod a účel spracúvania osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli alebo osobné údaje, ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky, tieto sú nevyhnutné pre plnenie zmluvy uzatvorenej medzi Vami a prevádzkovateľom. 

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je: 

 1. plnenie zmluvy medzi Vami a Prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, 
 2. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
 3. Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke služby, 
 4. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na ochrane majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR, 
 5. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na propagácii priestorov a podujatí v priestoroch Prevádzkovateľa podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Účelom spracúvania osobných údajov je aj vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom; pri objednávke sú požadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/adresa pre doručovanie, e-mailový a telefonický kontakt). Poskytnutie uvedených osobných údajov je predpokladom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany Prevádzkovateľa. Účelom spracúvania osobných údajov je aj ochrana majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch Prevádzkovateľa. 

 

Článok III. Doba spracovávanie a uchovávania osobných údajov

 Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje: 

 • po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 5 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu), 
 • po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu a ochrany majetku a zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch Prevádzkovateľa, propagácie priestorov a podujatí v priestoroch Prevádzkovateľa, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracúvané na základe súhlasu. 

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže. 

 

Článok IV.  Príjemcovia osobných údajov 

 Príjemcovia osobných údajov sú osoby podieľajúce sa na dodaní služby, realizácii platieb na základe zmluvy, osoby zaisťujúce marketingové služby. Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do krajín mimo Európskej Únie alebo medzinárodnej organizácii. 

 

Článok V.   Práva dotknutej osoby - Vaše práva 

 Za podmienok stanovených v GDPR máte: 

 • právo na prístup k svojim osobným údajom
 • právo na opravu osobných údajov
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov
 • právo na vymazanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, za predpokladu, že osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali; dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa článku II. ods. 11, osobné údaje sa spracúvajú nezákonne, je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti osobe mladšej ako 16 rokov, 
 • právo na výmaz osobných údajov za predpokladu, že je ich spracúvanie potrebné: na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie; na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi, z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov 
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pokiaľ napadne správnosť osobných údajov námietkou podľa článku II. ods. 11, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov; spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba žiada namiesto výmazu osobných údajov obmedzenie ich použitia; prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu osobných údajov na základe oprávneného nároku prevádzkovateľa, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby, 
 • právo na prenosnosť údajov, (t.j. získanie osobných údajov, ktoré poskytla prevádzkovateľovi, pričom má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi v bežne používateľom a strojovo čitateľnom formáte za predpokladu, že osobné údaje boli získané na základe súhlasu dotknutej osoby alebo na základe zmluvy a ich spracovanie prebieha formou automatizovaných prostriedkov), 
 • právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, 
 • právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, pokiaľ bolo spracúvanie osobných údajov založené na tomto právnom titule 
 • právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov. 

 

Článok VI.  Osobitné ustanovenia 

 Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, najmä technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby. 

 

Článok VII.   Záverečné ustanovenia 

 Odoslaním objednávky, uzatvorením zmluvy s Prevádzkovateľom potvrdzujete, že ste zoznámený s podmienkami ochrany osobných údajov.

Nastavenie cookies