Všeobecné obchodné podmienky

Dobré zmluvy robia dobrých priateľov, a k tomu slúžia aj tieto obchodné podmienky, ktoré upravujú vzťahy medzi nami (prevádzkovateľom) a Vami (klientom). 

Úvodné ustanovenie

Prevádzkovateľom webovej stránky je www.123inventar.sk  a zároveň predávajúcim (dodávateľom) je spoločnosť 123 požičovňa  s.r.o.

Sídlo: 123 požičovňa s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava       

Korešpondenčná adresa:  123 požičovňa s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava

Vytvorenie užívateľského účtu

Užívateľský účet je možné vytvoriť kliknutím na registráciu a vyplniť všetky potrebné údaje alebo počas procesu objednávania v kroku 3. Zakliknutím - Chcem vytvoriť účet sa zobrazia 2 okná, kde je potrebné vyplniť 2-krát  heslo. Po odoslaní objednávky sa zobrazí okno s poďakovaním za objednávku a súčasne informácia, že na Váš e-mail bol zaslaný aktivačný link, ktorý je potrebné aktivovať pred prvým prihlásením.

Objednávanie

Inventár je možné objednávať prostredníctvom tejto on-line webstránky požičovne inventára,  po vyplnení 4-krokového objednávkového formulára a odoslaní objednávky.

Cena za prenájom inventára je vrátane DPH a je stanovená za prenájom do 48 hodín od prevzatia alebo na víkend. Víkendom sa rozumie prenájom s vyzdvihnutím v piatok a vrátením v pondelok do 11:30 hod..

V prípade dlhšieho prenájmu viac ako 48 hodín sa pripočítava príslušné percento príplatku (podľa dĺžky prenájmu) vypočítaného z celkového prenájmu v objednávke:

 • prenájom na 72 hodín      +25% 
 • prenájom na 96 hodín      +50%
 • prenájom na 5 dní             +75%
 • prenájom na 7 dní           +125%
 • prenájom na 10 dní         +200%
 • prenájom na 14 dní         +250%
 • prenájom na 21 dní         +350%
 • prenájom na 28 dní        +450%

Na všetky ceny sa uplatňuje DPH podľa platnej legislatívy. Prípadný rozdiel súčtu jednotkových cien s daňou a celkovou fakturovanou cenou s daňou je spôsobený zaokrúhlením. Zmena cien je vyhradená.

Krok 1 - Objednávka

V kroku 1 je potrebné uviesť dátum začiatku a ukončenia prenájmu a kliknutím potvrdiť termín a následne sa výberom druhu a počtu inventára vloží do košíka objednávka. Po ukončení svojho výberu sa pokračuje v objednávke kliknutím na nákupný košík, kde sa zobrazí objednaný inventár. Tu je možné kliknúť pokračovať v nákupe alebo k doprave. 

Krok 2  - Doprava

V kroku 2 si vyberáte spôsob dopravy pri prevzatí a odovzdaní invetára. Inventár je možné si prevziať osobne alebo objednať dopravu a následne kliknutím sa pokračuje k údajom.

Krok 3  - Údaje 

V kroku 3 je možné vyplniť osobné údaje (kontaktná osoba), fakturačné údaje (ak sa nakupuje na firmu), heslo (ak sa vytvára užívateľsky účet) alebo je možné sa hneď prihlásiť do už vytvoreného užívateľského účtu. Kliknutím je možné pokračovať k rekapitulácii.

Krok 4  - Rekapitulácia

V kroku 4 je rekapitulácia údajov a prenajatého inventára s vyčíslením celkovej ceny za prenájom, umytie a dopravu. Kliknutím je možné odoslať objednávku.

 

Osobný odber

Ak sa klient rozhodne pre osobný odber, môže si inventár v objednaný deň a v stanovenú hodinu vyzdvihnúť v sklade na uvedenej adrese počas otváracích hodín. Inventár je povinný vrátiť späť do skladu v stanovenom dátume a do 11:30 hod..

Doprava

Doprava je spoplatnená služba vo výške 24 €, ktorá zahŕňa:

 • jednu jazdu dovozu alebo odvozu inventára jedným vozidlom počas pracovného dňa medzi 8:00 - 18:00 hod, 
 • vykládku alebo nakládku do 30 minút,
 • vykládku alebo nakládku do 5 m od vozidla.  

V prípade, že prenájom inventára je veľkého objemu, bude cena vypočítaná individuálne. 

V ostatných prípadoch bude cena dopravy vypočítaná na základe upresnenia miesta,  dátumu a času dovozu a odvozu inventára a bude doplnená do objednávky inventára po jej potvrdení. Montáž a demontáž je nepovinná služba, ktorá je spoplatnená.

Extra vykládka viac ako 30 minút a viac ako 5 m od vozidla je spoplatnená služba a je potrebné si ju objednať vopred.

Zrušenie dopravy

V prípade, že na požadovaný termín, z dôvodu plnej vyťažiteľnosti dopravných kapacít, klientovi nevieme zabezpečiť službu dopravy, budeme klienta o tom vopred včas informovať. Objednávka inventára sa však neruší. Klient si dopravu zabezpečuje individuálne.

Prevzatie 

 • Inventár sa preberá na základe dodacieho listu, ktorý je vytlačený v dvoch origináloch.
 • Klient je povinný si prebrať objednaný inventár na základe dodacieho listu. Inventár sa klientom vydáva čistý a zabalený. 
 • Klient je povinný si prekontrolovať druhy a počty inventára podľa dodacieho listu a skontrolovať si čistotu inventáru.
 • Klient je povinný pri preberaní technológií si ich skontrolovať a odskúšať funkčnosť jednotlivých technológií.
 • V prípade zisteného rozdielu prípadne nedostatkov je dodávateľ povinný túto skutočnosť bezodkladne odstrániť a prípadný rozdiel napraviť.
 • Ostatné zistené rozdiely sa zapíšu do dodacieho listu.
 • Klient svojim podpisom na dodacom liste potvrdzuje prevzatie inventára v plnom počte a technológiu vo funkčnosti.
 • Po prevzatí klient preberá plnú zodpovednosť za zverený majetok dodávateľa počas celej doby prenájmu.

Vrátenie 

 • Vrátenie inventára prebieha v dohodnutý deň a v stanovenom čase.
 • Inventár sa vracia použitý očistený od hrubých zostatkov stravy a tekutín v tom istom prepravnom balení, v ktorom inventár klient prevzal. Inventár nie je potrebné umývať.
 • Klient je povinný inventár pripraviť na určené miesto (pri objednávke dopravy) podľa jednotlivých druhov, aby si pracovníci požičovne nemuseli inventár ďalej triediť, ale iba prerátať jednotlivé druhy inventára a zapísať prípadné straty do dodacieho listu.
 • V prípade výpožičky technológií je klient povinný vrátiť technológie funkčné a preberajú sa použité očistené od zostatkov stravy a prípadných nečistôt.
 • Príbor sa pri vrátení neprepočítava, počíta sa  až po umytí a prípadné rozdiely budú klientovi nahlásené písomne, na doriešenie do 48 hodín od nahlásenia.
 • Prípadné straty a poškodenia sa klientovi účtujú podľa interného cenníku spoločnosti, ktorý je k nahliadnutiu na požiadanie.
 • Textílie sa vracajú použité, v prípade poškodenia (vosk alebo prepálenie), straty, alebo zničenia sa klient zaväzuje uhradiť v plnej výške cenu vyčíslenú dodávateľom. 

Triedenie inventára

Ak klient vráti inventár neroztriedený, v nesprávnych hygienických baleniach,  je dodávateľ oprávnený účtovať si poplatok za celkových čas a personálne zabezpečenie na vytriedenie a zrátanie inventáru. V tomto prípade sa taktiež počty inventáru a prípadné rozdiely upresnia klientovi až po jeho vytriedení.

Odpad

Ak klient vráti inventár so zostatkami jedla a iného organického a anorganického odpadu, dodávateľ je oprávnený vyúčtovať klientovi poplatok za odvoz a likvidáciu odpadu. Cena sa v takomto prípade určuje individuálne na základe výpočtov potrebného personálneho a technického zabezpečenia na likvidáciu odpadu.

Platba za prenájom

Platba za prenájom sa hradí vopred v hotovosti (platba kartou nie je možná). K platbe pripočítavame kauciu, ktorú Vám po vrátení inventára vrátime.

Kaucia

Dodávateľ je oprávnený vyžiadať si kauciu až do výšky 100% z celkovej hodnoty prenajatého majetku spoločnosti. Kaucia musí byť zaplatená vždy pred začiatkom každého zapožičania inventára. Z kaucie sa odrátajú prípadné straty alebo poškodenia majetku spoločnosti a zvyšnú sumu je povinný dodávateľ vrátiť na účet objednávateľovi do 3 pracovných dní od vrátenia inventára.

Reklamácie 

Klient má právo na reklamáciu dodaného inventára a technológií pri preberaní v objednaný deň v dohodnutom čase. V prípade, ak klient zistí nedostatky (poškodené poháre, znečistenie atď.) neskôr, je povinný nahlásiť telefonicky alebo písomne zistené nedostatky, odfotiť ich a poslať správou alebo mailom pracovníkovi požičovne. Pracovníci požičovne sú povinní nedostatky bezodkladne odstrániť, prípadne sa klientovi zníži cena za prenájom inventára pri finálnom vyúčtovaní. Reklamácie funkčnosti technológií pri osobnom odbere sa prijímajú výhradne počas preberania v sklade pri osobnom odbere, alebo na mieste dovozu počas vykládky. 

Záverečné ustanovenia

Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. Prípadné spory a nezrovnalosti budú zmluvné strany riešiť najskôr rokovaním, a až v prípade ich neúspechu, vecne a miestne príslušným súdom podľa sídla žalovaného. 

Zaslaním objednávky klient potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.